Ilm, Ilmsizlik va Kasb hunar haqida maqollar to‘plami

Bilim, bilimsizlik hamda kasb hunar haqida qolaversa, ilm va ilmsizlik haqidagi eng sara maqollar to‘plami. Kasbning eng yaxshisi kishining o‘z qo‘li bilan bajaradigan ishi va halol savdodir. Ilm o‘rganish har bir mo‘min uchun farzdir.

Bilim ilmsizlik va kasb hunar haqida maqollar

Hunari yo‘q kishining,
Mazasi yo‘q ishining.

Bilimlining bilimi yuqar,
Bilimsizning nimasi yuqar.

Qo‘yni qassob so‘ysin,
Oshni oshpaz pishirsin.

Kitob — aql qayrog‘i.

Bilgan bilganin ishlar,
Bilmagan barmog‘in tishlar.

Kitobsiz aql — qanotsiz qush.

Har kasbning o‘z gashti bor.

Hunarli yigit — mevali daraxt.

Donolik, nodonlik va aql haqida maqollar

Tasbeh ag‘darganning bari mulla emas,
Tayoq tutganning bail cho‘pon emas.

Til bilgan yo‘lda qolmas.

Didli yigit — ilmli yigit.

Hunarli er xor bo‘lmas,
Do‘st-dushmanga zor bo‘lmas.

Kasbning yomoni yo‘q

Bilak bilan bitmagan
Bilim bilan bitar.

Teshik idish suvda bilinar,
Bilimi oz kishi — sinovda.

Kasbni yomoni yo‘q

O‘qimagan shu damda,
Turtinar har qadamda.

Qaig‘aning hunari bo‘lsa, tezak yemasdi.

Ozdan yig‘ilib daryo bo‘lar,
So‘rab-so‘rab dono bo‘lar.

O‘qish boshqa, uqish boshqa.

Ilm o‘lchovi — aql,
Zehn o‘lchovi — naql.

Ilmli odam — ilikli suyak.

Go‘zallik — ilm-u ma’rifatda.

Qirsiz yer bo‘lmas,
Hunarsiz — er.

Har hunarning o‘z siri bor,
Har ishning o‘z yeri bor.

Bilmasang, bilgandan so‘ra.

Ko‘rib bilish yaqinni,
O‘qib bilish uzoqni.

Har ishning bir ustasi bor,
Har ustaning bir ustozi bor.

Ilmsiz olim to‘qimsiz eshak

Er yigit deb kim aytar,
Yovda yalov yiqmasa.

Bilimli — olim.
Bilimsiz — zolim.

Quyma aql bo‘lmasa,
Turtma aql hech bo‘lar.

Ilmsiz olim to‘qimsiz eshak

Shogirdiga tosh bergan tosh olar,
Bosh bergan bosh olar.

Bir yigitga yetmish hunar oz.

Hunarni o‘rgan,
O‘rganda, chiran.

O‘qiganning oshig‘i — olchi.

Usta ko‘rmagan shogird
Har maqomga yo‘ig‘alar.

Er ko‘rki — bilik,
Suyak ko‘rki — ilik.

Baxt belgisi — bilim.

Uchqundan qo‘rqqan temirchi bo‘lmas.

Hunarmandning noni — butun.

Tikkan chevar emas,
Bichgan — chevar.

Chechanhgin kim maqtar,
Dovda uni chiqmasa.

O‘qigan — guliston,
O‘qimagan — go‘riston.

Ilm izlagan yetar, izlamagan yitar

Hunarli o‘lmas,
Hunarsiz kun ko‘rmas.

Dorboz dordan o‘lar,
Morboz — mordan.

Chechanning — tili,
Chevarning — qo‘li.

Ilm izlagan yetar

Ilmsiz imomdan tuxum qilmaydigan tovuq yaxshi.

Bilishim,
Bilishimga tushar bir ishim.

Har kimning ishi emas uloq ulamoq,
Madrasaga borib tuproq yalamoq.

Hunarni o‘rganib qo‘ysang,
Sendan osh-non tilamaydi.

Qattiq baqirgan bilan qo‘shiqchi bo‘lmas.

Miltiq ko‘targan bilan ovchi bo‘lmas,
Dag‘dag‘a solgan bilan — dovchi.

O‘qigan o‘qdan oshar,
Nodon turtkidan shoshar.

Joni borning g‘ami bor,
Kasbi-kori nomi bor.

Hunar oshatar, mehnat yashnatar

Bilmagan ishga urinma,
Urinib tuzoqqa ilinma.

Har kimning kasbi — o‘ziga.

Hunar bo‘lsa qo‘lingda,
Non topilar yo‘lingda.

Hunar oshatar, mehnat yashnatar

Tenglik va tengsizlik haqida maqollar

Davlat tugar, bilim tugamas.

O‘qimay mulla bo‘lgan,
Cho‘qimay qarg‘a bo‘lar.

Bilimsiz mulladan ustiga yuk ortilgan eshak yaxshi.

Qo‘yingni qassobga so‘ydir,
O‘likni murdasho‘ga yuvdir.

Bilim — kuchda,
Kuch — bilimda.

Ilmi yo‘qning ko‘zi yumuq.

Hunarli kishi och qolmas.

Ilmi borni yosh dema,
Ilmi yo‘qni bosh dema.

Hunar, hunardan unar.

Behunaming hunari — yalqovlik.

Bilim — davlatdan qimmat.

Ustoz ko‘rgan xat tank.

O‘qigan o‘g‘il otadan ulug‘.

Ilm-u hikmat suvni yondirar.

Shayxning hunari bo‘lmasa, xonaqoh tang.

Ilmsiz bir yashar, ilmli ming yashar

O‘quvi bor ulg‘ayar,
Uquvi yo‘q sarg‘ayar.

Ota hunari — bolaga meros.

Sa’va ishi — sayramoq,
Ho‘kiz ishi — xirmon yanchmoq.

Ilmsiz bir, ilmli ming yashar

Mulla bilganin o‘qir,
Bo‘zchi bilganin to‘qir.

O‘rganish — bir hunar,
O‘rgatish — ikki hunar.

Bilmagandan bilgan yaxshi,
To‘g‘ri ishni qilgan yaxshi.

O‘qimagan — yalang oyoq,
Baayni bir quruq tayoq.

Ilm — tubsiz quduq.

Otolmagan yoy tanlar.

Mulla bilganin o‘qir,
Tovuq ko‘rganin cho‘qir.

Ilmni mehnatsiz egallab bo‘lmas.

Poxoldan somon chiqmas,
Qo‘poldan olim chiqmas.

Ustozsiz shogird — jonsiz kesak.

Ilm olishning erta-kechi yo‘q

Mulla bo‘lsang, takror qil,
Dehqon bo‘lsang, shudgor qil.

O‘nga olgin, birga sot,
Oting chiqsin savdogar.

Bilagi zo‘r birni yiqar,
Bilimi zo‘r — mingni.

Ilm olishni kechi yo‘q

Yuzga kirsang, yuz yil o‘qi.

Oltin olma, bilim ol,
Bilim olsang, bilib ol.

O‘qiganning tili — ikki.

Hunar to‘yg‘izar,
Ot mindirib, to‘n kiygizar.

Bilgan o‘zar,
Bilmagan to‘zar.

Hunarlining hunari
Murodiga yetkazar.
Hunarsizning yurari
Qaro yerga yetkazar.

Ilmlining so‘zi — o‘q.

Usta, ishni qilar puxta.

Kitob ko‘rmagan kalla —
Giyoh unmagan dala.

Qo‘li hunarsiz — non gadoyi.

Bilgan bitirar,
Bilmagan yitirar.

Ilm — aql bulog‘i,
Aql — yashash chirog‘i.

Ilm qog‘oz qatida emas, miya qatida.

Hunar tagida hunar bor

Yuziga qarama, bilimiga qara.

Bilimsiz kishiga ish yo‘q,
Ilmsiz kishiga osh yo‘q.

Ilm — egarlangan ot,
Bilganga — do‘st,
bilmaganga — yov.

Hunar tagida hunar bor

Zehn qo‘ysang bilimga,
Ilm tomar dilingga.

Bilmas tabib jon olar.

Tekin boylik axtarguncha,
O‘zingga bop hunar top.

Hunari borning oltin bilagi bor.

Ilm baxt keltirar,
Bilim taxt keltirar.

Ustadan shogird o‘zar.

Bir yigitga qirq hunar oz.

Ota kasbi — davlat kasbi.

Bilmaganning bilagi tolmas.

O‘lmagan — qo‘shiqchi,
Erinmagan — eshikchi.

O‘qiganing o‘zingga.

Bildirish uchun bihsh kerak.

Ilmli uy — charog‘on,
Ilmsiz uy — zimiston.

Ilmli olar, ilmsiz oldirar

O‘qish yaxshi,
Uqish undan ham yaxshi.

Avrasang, oqil bo‘lar,
Bovrasang, botir bo‘lar.

Aql ko‘pga yetkazar,
Hunar — ko‘kka.

Ilmli olar, ilmsiz oldirar

Nomardlik va mardlik haqida maqollar

Hunar — zar, hunarsiz — xar.

Bol tutgan barmog‘ini yalar,
Hunari bor — ermagini.

Hunari yo‘q kishidan
Bigizi bor yamoqchi yaxshi.

Ilm ko‘p, umr oz,
Keragini o‘qi.

Bilgan o‘qir,
Bilmagan to‘qir.

Hunar — tuganmas xazina.

Ustani shogird sindirar,
Pistani — po‘choq.

O‘qiganning oshi — pishirig‘lik.

O‘qish — jafoli, keti — vafoli.

Yuz tuman oltindan hunar yaxshi.

Bilimsiz xalfa — ekinsiz dala

Ilmsiz bosh qashir,
Xushomadgo‘y gap tashir.

Bilmagan ayb emas,
Bilishga tirishmagan ayb.

Ogohlikni ko‘rdan o‘rgan,
Donolikni — ilmdan.

Bilimsiz xalfa ekinsiz dala

Bilimliga dunyo yorug‘,
Bilimsizga — qorong‘u.

Yamoqchining ishini suvoqchi bilmas.

Ilm olish — nina bilan quduq qazish.

Oz-oz o‘rganib usta bo‘lur.

Chalasavod — chirik rabot.

Ilmsiz kishi o‘limga yaqin.

Hunar — oqar buloq,
Ilm — yonar chiroq.

Uchishga qanot kerak,
O‘qishga — toqat.

Shogirding oqil bo‘lsa, boshingda toj,
Shogirding erka bo‘lsa, boshga tayoq.

limning avvali achchiq,
So‘ngi — totli.

Bilim baxt keltirar

Shogirdning befarosati
Ustozni muttaham qilar.

Avval o‘rgan, keyin o‘rgat.

Barakat — mag‘izda,
Hunarli qo‘l — og‘izda.

Imoni yo‘qning burdi yo‘q.

Bilim baxt keltirar

Hunari yo‘q erkakdan ignasi bor xotin yaxshi.

Zehn qo‘ysa, ong qo‘nar,
Hunar ortsa, ish unar.

Yaxshi bilsang ishingni,
Yaxshilar silar boshingni.

Hunarsizning qirqimi uzun,
Hunarlining — bichimi.

Ilmsizga ishonch yo‘q,
Hunarsizga quvonch yo‘q.

Avom tabib — ofati jon.

Hunar oshxo‘rga osh berar,
Nonxo‘rga — non.

Yuz hunarni chala bilgandan
Bir hunarni to‘la bil.

Ilm — yorug‘lik,
Jaholat — zuimat.

Bilim — aql chirog‘i

O‘qigan o‘qigan emas,
Uqqan — o‘qigan.

O‘qigan — yorug‘,
O‘qimagan — choriq.

Har ish o‘z ustasidan qo‘rqar.

Bilim - aql chirog‘i

O‘rdak bo‘lmay, g‘oz bo‘l,
Bilim olib, soz bo‘l.

Ilm istasang, takror qil.

Hunar — bir, pardoz — qirq.

Ilm-u hunar yelga emas, elga.

O‘qigan — olim,
O‘qimagan — o‘ziga zolim.

Qiz bilagini shimarar,
Turli ipakhimarar.

Bilmaganni so‘rab o‘rgangan olim,
Orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim.

Otolmagan ovchi yoyidan ko‘rar.

Shogird ustadan o‘tmasa, ish yitar.

Piligi yo‘q chiroq yonmas,
Biligi yo‘q yigit yaramas.

Qadam qo‘y asta-asta,
Qadam yetguncha ilm ista.

Avval bil, keyin qil.

Kasb — kasb, tubi — nasib

Yigit husni — hunar.

Meros moli to‘zadi,
Merosli hunar o‘zadi.

Piling kuchli bo‘lguncha,
Biliming kuchli bo‘lsin.

Kasb tubi nasib

Qunt bilan o‘rgan hunar,
Hunardan rizqing unar.

Ilm topmay, maqtanma.

Qizning ko‘rki — noz,
Yigitning ko‘rki — hunar.

Hunarli moy oshar,
Hunarsiz loy oshar.

Yuzga kirsang ham, hunar o‘rgan.

Qo‘rqoqlik va botirlik haqida maqollar

Uquvsiz ishboshi bo‘lsa,
Baqir-chaqirdan chiqmas.

Tikansiz gul bo‘lmas,
Mashaqqatsiz — hunar.

Chumchuq so‘ysa ham, qassob so‘ysin.

Hunarsiz tezdan, hunarli xez yaxshi.

 1. Salima:

  Barchaga assalomu alayko’m. Maqollar juda ajoyib va tartib bilan joylashtrilgan ekan. veb-sayt ijodkorlariga omad tilab qolaman.

 2. Madina:

  Maqollar juda maʼnoli va sermazmun ekan, topish juda qulay izlagan maqolalarimni topdim.

 3. Zulfizar:

  Maqol va hikmatli so’zlar judayam tushunarli, aniq va ravon ifoda etilgan ekan. Barchasini tub mohiyatini o’rganmoq kerak!

 4. Dilfuza:

  Barcha maqollar menga yoqdi! Ishlaringizga omad tilayman!

Fikringizni bildiring

Mavzuga doir fikringizni batafsil yozib qoldiring! Обязательные поля помечены *